เทคนิควิธีในการใช้อีเมล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ทำตัวเป็นนักส่งเมล์(น่าต้อนรับ)  สื่อสารด้วยถ้อยคำที …