อุปนิสัยของแต่ละช่วงวัย และปัจจัยทางการตลาด

Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิ …